Janhemdrik Dolsma - Painter at work - galerie de Beeldenstorm


Janhendrik Dolsma    English version >
Beschikbaar werk 2011 - download pdf

Achtergrond
Zijn onderwerp is de Wadden, een ogenschijnlijk simpel landschap: een rechte horizon, lucht en water. Het is fascinerend hoe dat simpele landschap in een oogwenk totaal van sfeer en karakter kan veranderen, doordat er bijvoorbeeld een wolk voor de zon schuift.
(Uit: Groningen, stad en ommeland, Tien jaar galerie Mebius, 2002)

Dolsma maakt in zijn schilderijen zijn visie op de relatie tussen mens en natuur voelbaar. Geeft via zijn werk de ervaring door: de mens is onderdeel van een immens natuurlijk geheel. Toch is zijn doel naar eigen zeggen "primair een smakelijk schilderij maken".
(Martha Dirkmaat-Plantinga, Noordhollands Dagblad, april 2003)

"Zolang als ik me kan herinneren ben ik gefascineerd geweest door de zee. Als jongetje van een jaar of vijf zag ik hem (haar?) voor het eerst en ik was volkomen overdonderd; dat iets zo groot kon zijn. Dat gevoel is eigenlijk altijd gebleven. Op de ÚÚn of andere manier werkt het waddengebied op mij als een soort mentale douche, het zet de wereld voor mij een beetje in perspectief. Ik probeer er zo veel mogelijk te tekenen, schilderen en fotograferen, om gewapend met dat materiaal de winter door te komen.
Toen ik op de academie Minerva zat (van 1968 tot 1973) raakte ik ge´nteresseerd in de landschapsschilderkunst, en dan vooral de Hollandse. Indertijd heb ik vooral de 17de eeuw goed bekeken, de laatste jaren is het de Haagse School. Daarnaast mag het romantische landschap zich in mijn warme belangstelling verheugen.
In mijn schilderijen ontbreekt de menselijke aanwezigheid. Bijna elke keer als ik het eens probeer, schilder ik het weer over. Ik weet niet precies waarom, maar ik denk dat het schilderij door zo'n figuur iets verhalends krijgt: waardoor de aandacht wordt afgeleid van waar het me om gaat: de ruimte en het licht."
(Uit: Realisten 2002, Van Soeren & Co, Amsterdam)

"Ik maak maar schilderijtjes", zegt Jan Hendrik Dolsma verontschuldigend. We moeten beiden even lachen. "Is dat niet precies wat de Nederlandse schilders uit de Gouden Eeuw zeiden." Terwijl overal in Europa schilders bezig waren met verheven onderwerpen uit de Klassieke Oudheid en de Bijbel, schilderden de Nederlandse schilders zoals Hobbema of Ruysdael eenvoudige landschappen met een koe of een paard. Ze werden er wereldberoemd mee. "Of ik vind dat ik in een Nederlandse traditie van Landschapsschilders sta? Ik stß in die traditie, daar kan ik niet aan ontkomen."

De 'schilderijtjes' die Dolsma (1950) schildert zijn vaak juist behoorlijke doeken, met grote weidse landschappen. Vergezichten over het Wad, met een lage horizon en hoge, vaak dreigende, luchten. "Ik noem het geen kunst, want dat vind ik zo'n groot woord, met zoveel pretenties."

"Het zijn romantische landschappen. Niet dat ik het wad als romantisch ervaar, tenminste niet in de moderne betekenis van het woord, wel in de negentiende-eeuwse betekenis. Toen ging het ook altijd over de natuur, en de kleinheid van de mens daarin, het drama en de grootsheid. Dat spreekt me heel erg aan."
"Vaak als we het over de natuur hebben dan praten we daarover als iets dat buiten ons zelf is, als iets dat we als het ware moeten onderwerpen. Die manier van denken heeft een enorme invloed op alles wat wij doen."
(Marco in 't Veldt, Waddenbulletin, februari 2003)

CV
Opleiding:

1968 - 1973: Academie Minerva, Groningen, opleiding docent tekenen, afgerond met eerste graads bevoegdheid


Werk
1974 - 1979: docent tekenen
1979 – 1983: muzikant
1982 - 2004: docent tekenen
1996: naast het docentschap weer begonnen met schilderen en exposeren
2004 tot nu: zelfstandig landschapsschilderPublicaties
1998 - Met het oog op het wad, catalogus Waddenkunstkring, uitg. Boon, Groningen

2001 - Als het schilderij zichzelf schildert…, Miny Jeurink, interview Bijtijds

2002, 2003, 2004, 2006 - Realisten 2002, 2003 en 2004, 2006 catalogi Onafhankelijke Realisten Tentoonstelling, Museum Mohlmann, Venhuizen, uitg. van Soeren, Amsterdam

2002 - Groningen, stad en ommeland, Tien jaar galerie Mebius

2003 - Op zoek naar vervloeiende grenzen, Marco in ’t Veldt, interview Waddenbulletin
- Op weg naar het ideale schilderij, Martha Dirkmaat-Plantinga, interview Noordhollands Dagblad

2004 - Luchten maken het landschap, Addo van der Eijk, Kwartaalblad van de Stichting Het Groninger Landschap ‘De Golden Raand’.
- Naar het leven, catalogus van de gelijknamige tentoonstelling over het Nederlandse realisme, in het Panorama Museum, Bad Frankenburg (Duitsland) en Museum Mohlmann, Venhuizen

2005 - Janhendrik Dolsma, Waddenschilder (boek), uitgeverij TheOart, te bestellen via www.janhendrikdolsma.nl.


Exposities en beursen:

2006
Presentatie op: LineArt Gent Belgie
De Beeldenstorm
Presentatie op: AFA Art Fair Autotron 2006
De Beeldenstorm 
Presentatie op: Antwerp Art & Antiques Fair 2006
De Beeldenstorm
Galerie Art Options - Wijk bij Duurstede
De Twee Pauwen - Den Haag
Museum M°hlmann - Venhuizen
Galerie Van Lien - Fijnaart
Galerie Mebius - Noordhorn
Museum M°hlmann - Venhuizen


2005
Galerie Bakker - Wapserveen
Museum M°hlmann - Venhuizen

2004
Museum M°hlmann - Venhuizen
Galerie Art Options - Wijk bij Duurstede
Galerie Mebius - Noordhorn


2001 - 2003
Galerie Art Options - Wijk bij Duurstede
Galerie Anna Paulownahuis - Soest
Galerie Lijn 3 - Den HaagEnglish version

Janhendrik Dolsma

Background
His subject is the Wadden Sea, a seemingly simple landscape: a straight horizon, air and water. It is fascinating how that simple landscape in an instant total of atmosphere and character can change, for example, a cloud for the Sun because of the scroll.

Dolsma makes in his paintings his vision of the relationship between man and nature. Through his work gives the experience by: man is part of an immense natural whole. Yet his goal to own say "primarily a tasty painting".
(Dirk Plantinga Noordhollands Dagblad, Martha measures, April 2003)

"As long as I can remember I have been fascinated by the sea. As a boy of five years I saw him (her?) for the first time and I was completely overwhelmed; that something could be so great. That feeling is actually always remained. In one way or another the wadden area works on me as a kind of mental shower, it puts the world for me a bit in perspective. I try as much as possible to draw, paint and photograph, to armed with that material through the winter to come.
When I sat on the Academy Minerva (from 1968 to 1973) I became interested in the landscape painting, and especially the Dutch. At the time, I especially the 17th century well viewed, in recent years the Hague School. In addition, the romantic landscape in my warm interest.
In my paintings is missing the human presence. Almost every time I try I again about once, painter. I don't know exactly why, but I think that the painting by such a figure something verhalends get: making the attention is derived from where it goes to me: the space and the light. "
(From: Realists 2002, Of Soeren & Co, Amsterdam)

"I make but paintings", says Jan Hendrik Dolsma apologetic. We both need to just laugh. "Isn't that exactly what the Dutch painters of the golden age said." While painters throughout Europe were engaged with lofty subjects from classical antiquity and the Bible, painted the Dutch painters such as Hobbema or Ruysdael simple landscapes with a cow or a horse. They were there world famous.

The ' paintings ' that Dolsma (1950) paints are often right decent cloths, with large expansive landscapes. Views of the Wad, with a low horizon and high, often threatening, skies. "I call it not art, because I think that is such a big word, with so many pretensions."

"They are romantic landscapes. Not that I wad if romantic experience, at least not in the modern sense of the word, in the nineteenth-century significance. Then it was also always about nature, and the smallness of humans in it, the drama and grandeur. That appeals to me very much. "
"Often when we talk about nature than we talk about this as something that is outside ourselves, as something that we should, as it were, topics. That way of thinking has a huge impact on everything we do. "

(Marco in't Veldt, Wadden bulletin, February 2003)

Galerie Janhendrik Dolsma - De Beeldenstorm galerie beeldentuin
Stevige bries
Olie op paneel <
Janhendrik Dolsma


Galerie Janhendrik Dolsma - De Beeldenstorm galerie beeldentuin
Branding in Tegenlicht
Olie op paneel <
Janhendrik Dolsma

Galerie Janhendrik Dolsma - De Beeldenstorm galerie beeldentuin
Besneeuwd duin
Olie op paneel <
Janhendrik Dolsma

Janhendrik Dolsma - schilderijen olie op doek en olie op paneel - De Beeldenstorm galerie beeldentuin
Dijk in de sneeuw
Olie op paneel <
Janhendrik Dolsma

Janhendrik Dolsma - schilderijen olie op doek en olie op paneel - De Beeldenstorm galerie beeldentuin
Duin rij met  hoog watrer
Olie op paneel
Janhendrik Dolsma
<

Janhendrik Dolsma - schilderijen olie op doek en olie op paneel - De Beeldenstorm galerie beeldentuin
Wad met wolk
Olie op paneel
Janhendrik Dolsma
<

Janhendrik Dolsma - schilderijen olie op doek en olie op paneel - De Beeldenstorm galerie beeldentuin
Wad met Jacobsladder
Olie op paneel <
Janhendrik Dolsma


Janhendrik Dolsma - schilderijen olie op doek en olie op paneel - De Beeldenstorm galerie beeldentuin
Schaduw op het strand
Olie op paneel <
Janhendrik Dolsma

Janhendrik Dolsma - schilderijen olie op doek en olie op paneel - De Beeldenstorm galerie beeldentuin
Wolkenschaduw 2
Olie op paneel
<
Janhendrik Dolsma

Janhendrik Dolsma - schilderijen olie op doek en olie op paneel - De Beeldenstorm galerie beeldentuin
Strand met wolkentrein
Olie op paneel
Janhendrik Dolsma
<

Janhendrik Dolsma - schilderijen olie op doek en olie op paneel - De Beeldenstorm galerie beeldentuin
Strand met wolkenband
Olie op paneel <
Janhendrik Dolsma


Janhendrik Dolsma - schilderijen olie op doek en olie op paneel - De Beeldenstorm galerie beeldentuin
Duinenrij met hoog water
Olie op paneel <
Janhendrik Dolsma


Janhendrik Dolsma - schilderijen olie op doek en olie op paneel - De Beeldenstorm galerie beeldentuin
Olie op paneel <
Zonsopkomst Janhendrik Dolsma - Olie op paneel - Galerie de Beeldenstorm

Zonsopkomst Janhendrik Dolsma - Olie op paneel


Strand met avondwolk - Janhendrik Dolsma - Olie op paneel - Galerie de Beeldenstorm

Strand met avondwolk - Janhendrik Dolsma - Olie op paneel


Janhendrik Dolsma - schilderijen olie op doek en olie op paneel - De Beeldenstorm galerie beeldentuin

Olie op paneel <

Landgoed Maple Farm

Galerie De Beeldenstorm - Roosendaalsebaan 4
4744 SM Bosschenhoofd (Roosendaal) - Provincie Noordbrabant
Tel nr 0031 (0)165-340333 - email adres info@nvdbs.nl