Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm


Renée Marcus Janssen
Mail voor nadere informatie
Beelden in brons                        English version >

Op 21 jarige leeftijd is Renée vertrokken richting Pietrasanta en Carrara (Italië),  omdat figuratieve beeldhouwkunst  en alle facetten rondom het brons gieten niet op de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht onderwezen werden. Nu twintig jaar later is zij nog steeds verbonden met deze mooie streek. De technieken destijds daar geleerd, heeft zij inmiddels uitgewerkt in een eigen manier van werken die haar herkenbare stijl  bepaalt.
In samenwerking met de bronsgieterij Art Casting in Oudenaarde (B) heeft zij een serie van inmiddels 17 verschillende karakterportretten van dieren gerealiseerd. Met verwondering en bewondering kijkt Renée naar de dierenwereld."Naar dieren kijken, vind ik een prettige en rustgevende bezigheid.  Wat ik zie vind ik mooi en zo volmaakt. Uit een verlangen om deze indrukken vast te houden wil ik het namaken, zodat die waarneming die mij zo vrolijk stemt, bij me blijft."…
Met de beelden wil ze een eigen wereld creëren, een wereld zoals zij hem graag wil zien.
”Een kunstenaar maakt naar mijn idee  dingen die hij of zij zelf graag om zich heen wil hebben. Verder houd mij bezig dat er nog veel onbekend is over het innerlijke leven van een dier. Dit nog onbekende vraagstuk zet aan tot denken” ...
Een prettige stilte noemt zij het . In alle eenvoud en zachtaardigheid vullen de beelden voor Renée de ruimte en waken. De belichaming van er gewoon maar zijn, ongehinderd door de passies, verlangens en angsten die vaak het leven van de mens beheersen.  In onze tijd vol lawaai en gedruis, en de snelheid waarmee het dagelijks leven aan ons voorbij trekt, durft Renée met haar serie karakterportretten, beelden van de stilte te maken.
Sinds kort zoekt zij zich ook een weg in de wereld van de keramiek. Een wereld met oneindig veel mogelijkheden. In eerste instantie maakt ze hele dieren, maar ook de karakterportretten zullen in dit proces worden meegenomen.  "Werken in keramiek is een heel directe manier van werken, het kleimodel dat voorheen via een mal en een wasmodel in brons werd gegoten, wordt nu mijn uiteindelijke beeld. Het proces heb ik geheel in eigen hand en dat is interessant en ontzettend spannend. Tijdens het werken krijg ik steeds meer ideeën hoe ik met de techniek kan spelen. Dit spelen is leuk en geeft me uiteindelijk de inspiratie hoe ik het beeld dat ik wil maken het beste tot zijn recht kan laten komen."…

Twee technieken, brons en keramiek, laten Renée verschillende verhalen vertellen. De mogelijkheden zijn oneindig om deze prachtige dieren tot leven te laten komen.Animali Antichi, beelden van de stilte


Animali Antichi ofwel Antieke Dieren is de naam van de nog onvoltooide serie karakterportretten, reeds bestaand uit 15 verschillende dieren. De beelden van Renée nodigen de toeschouwer uit een stapje dichterbij te komen, aan te raken en te ondergaan.
Het geluk van het beschouwende denken, dat de beeldhouwster bij het modelleren van beelden vervult, wordt niet vanzelf door iedereen ervaren. Misschien omdat het tegenwoordig iets heel nieuws/ouds is: gewoon, alleen maar een dier.
Maar degene die goed kijkt, de tijd neemt, wordt beloond. De toeschouwer wordt zich ervan bewust, hoe de handen van de beeldhouwster als het ware voortdurend vragen: wat hoort bij elkaar? Het lichaam houdt de ziel niet vast, maar de ziel houdt het lichaam vast. Dieren die iets menselijks hebben, dat wordt herhaaldelijk gezegd over de beelden van Renée. Is dat niet het onvermogen van de toeschouwer om het gevoel van een bepaald soort herkenning te benoemen. Herkenning van wat, kun je jezelf afvragen. Zegt het niet meer iets over de zintuiglijke gemoedsbeleving van de beeldhouwster zelf? Een bezielde verwerking van haar zintuiglijke indrukken en van haar innerlijk leven. Een belichaming in brons van een persoonlijke relatie tussen schepper en schepsel.
In de tijd van nu, waar snelheid, verandering en digitalisering voorop staan, bijna alles mogelijk is, grijpt Renée terug naar de basis van de vorm.  Een giraffe, een geit, een koe, het zijn maar een paar voorbeelden van dieren die zij weet te treffen in haar karakterportretten. Een terugkeer tot harmonie, een pregnante stijl, gekenmerkt door subjectieve verandering en stilering van de natuur en daarom anno nu een stille provocatie. Het ‘buiten-de-tijd-zijn’ geeft het werk van Renée die typische uitstralingskracht die haar werk eigen maakt. Toch is er ook een duidelijke relatie met de moderne tijd waarin wij leven. Het dier als karakterportret is een verwijzing naar de nog altijd actuele en onlosmakelijke relatie tussen mens en dier. De serie karakterportretten, nodigt uit om te kijken naar het dier op een andere manier. Het portret zoals wij gewend zijn bij mensen, is nu toegepast op het dier. De kijker staat oog in oog op gelijke hoogte. Wat dit doet met de toeschouwer, is aan een ieder zelf om te ervaren.

Misschien, wanneer men door haar dieren is omringd, dringt de gedachte aan de Ark van Noach zich op. De karakterportretten bij elkaar geplaatst, doen denken aan dit Bijbelse verhaal. Op hun sokkel in alle eenvoud en zachtaardigheid vullen zij de ruimte en waken. De belichaming van er gewoon maar zijn, ongehinderd door de passies, verlangens en angsten die vaak het leven van de mens beheersen. De beelden dragen deze innerlijke rust, voornaamheid en waardigheid over en hebben daarom een enorme aantrekkingskracht. In onze tijd vol lawaai en gedruis durft Renée beelden van de stilte te maken.

Tekst: Burkhardt Soell & Renée Marcus Janssen 2015


Opleiding

Renée Marcus Janssen (1976 te Naarden)
Renée Marcus Janssen is opgeleid tot beeldhouwer, deels in Nederland en deels in Italië. Tijdens haar studie aan de Accademia di Belle Arti di Carrara, leerde ze in Pietrasanta eveneens het ambacht rondom het brons gieten. Naast haar studie aan de academie in Carrara, werkte zij aan haar beelden in de bronsgieterij Fonderia artistica Da Prato in Pietrasanta, waar zij de ambachtelijke kant van het vak leerde. Het ambacht van het klassieke beeldhouwen heeft haar werkwijze gevormd en de materiaalkeuze voor het brons bepaald. Alle stadia voordat het beeld in brons gegoten wordt door de bronsgieter en ook daarna werkt Renée zelfstandig af, waardoor de beelden een herkenbare eigen stijl laten zien


Thema expostiei op Art Den Bosch 2014
meer informatie >English version

Animali Antichi: Sculptures of Silence

Animali Antichi, or Ancient Animals, is the title of an ongoing series of character portraits, consisting to date of 15 different animals. Renée’s sculptures invite the viewer to come a step closer, to touch and to experience. The joy of observation and reflection, which the sculptor experiences while modelling her works, is not self-evident, not naturally experienced by everyone. Perhaps this is because in today's world, it is something both new and old: something ordinary. It is just an animal.
But he who looks, takes the time, is amply rewarded. The viewer becomes aware of how the hands of the sculptor, as it were, are always asking: what belongs with what? The body does not hold on to the soul, but the soul holds on to the body. Animals that have something human about them – this is what is so often said about Renée’s sculptures. Is this not an expression of the inability of the viewer to identify, give a name to a feeling of some kind of recognition? We ask ourselves, in recognition of what? Does this not say more about the sensory experiences of the sculptor herself? We are looking at an inspired interpretation of sensual impressions and inner life: an embodiment in bronze of a personal relationship between the creator and the created.
In a time when speed, change and digitization are paramount, where almost everything is possible, Renée reaches back to the foundation, the form. A giraffe, a goat, a cow – just a few examples of the animals that she is so able to capture in her character portraits. This is a return to harmony, a pregnant and succinct style, characterized by subjective change and stylization of nature. Today, they are a silent provocation. Their ‘being out of their time’ gives Renée’s sculptures their powerful, characteristic and unique atmosphere. Yet they still have a clear relation to the contemporary age in which we live. The animal as a character portrait is a reference to the eternally topical and inextricable relationship between man and animal. The portrait, such as we know it – of people –, has now been applied to animals. The viewer stands equal to it, eye to eye, at the same level. The effect that this has is an individual, personal experience.

When surrounded by her animals, we may think of Noah's Ark. Together, amongst one another, these character portraits are reminiscent of this biblical story. Classically placed on pedestals in perfect simplicity and gentleness, they fill the space, and they awaken. They are an embodiment of just being there, unfettered by the passions, longings and fears that so often control the lives of men. These sculptures fully convey their inner tranquillity, distinction and dignity, and for this reason, they have an enormous power of attraction. In our age of noise and perpetual buzzing, Renée has the courage to create sculptures of silence.

Text: Burkhardt Soell & Renée Marcus Janssen, 2015
Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Poes met hoge rug - beelden in brons van Renée Marcus Janssen


Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Eend - beelden in brons van Renée Marcus Janssen


Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Haas -  beelden in brons van Renée Marcus JanssenRenee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons en keramiek - galerie Beeldenstorm


Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons en keramiek - galerie Beeldenstorm


Bok - Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Bok -  beelden in brons van Renée Marcus Janssen


Brilschaap - Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Brilschaap -  beelden in brons van Renée Marcus Janssen


Dromedaris - Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Dromedaris -  beelden in brons van Renée Marcus Janssen


Giraffe - Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Giraffe -  beelden in brons van Renée Marcus Janssen


Zebra - - Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Zebra -  beelden in brons van Renée Marcus Janssen


Indische olifant - Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Indische Olifant -  beelden in brons van Renée Marcus Janssen


Neushoorn - Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Neiushoorn -  beelden in brons van Renée Marcus Janssen


Penseel zwijntje - Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Penseelzwijn -  beelden in brons van Renée Marcus JanssenPoitu% 0ezel frontaal Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Ezel -  beelden in brons van Renée Marcus Janssen


penseel zwijn Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Penseelzwijn -  beelden in brons van Renée Marcus Janssen


Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Ezel-  beelden in brons van Renée Marcus Janssen


Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Ram -  beelden in brons van Renée Marcus Janssen


Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Giraffe-  beelden in brons van Renée Marcus Janssen


Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Guanaca -
beelden in brons van Renée Marcus Janssen


Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Rhinoceros - neushoorn - beelden in brons van Renée Marcus Janssen


Oxford Down Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Oxford Down schaap - beelden in brons van Renée Marcus Janssen


Nubische geit  Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Nubische geit - beelden in brons van Renée Marcus Janssen


Nubische geit Bok - Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Nubische geit bok - beelden in brons van Renée Marcus Janssen


Indisch 0lifant - Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Indisch 0lifant - beelden in brons van Renée Marcus JanssenGrevy zebra- Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Grevy zebra - beelden in brons van Renée Marcus Janssen


Dromedaris- Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Dromedaris- - beelden in brons van Renée Marcus Janssen
Blaarkop - Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Blaarkop rund- beelden in brons van Renée Marcus Janssen


Aziatische koe - Renee Marcus Janssen - beeldhouwer - beelden in brons - galerie Beeldenstorm

Blaarkop rund- beelden in brons van Renée Marcus Janssen


Landgoed Maple Farm
De Beeldenstorm - Roosendaalsebaan 4
4744 SM Bosschenhoofd (Roosendaal) - Provincie Noordbrabant
Tel nr 0031 (0)165-340333 - email adres NVDBS@freeler.nl