Rieke van der Stoep - Beelden in brons - Nederlands - Francais - Englisch

Rieke van der Stoep                             Mail voor nadere informatie
Mijn beeldspraak:                           

Wat ik altijd heb, is de drang om vorm te geven aan mijn gevoel. En dat is niet altijd even duidelijk, dat gevoel. Ik bedoel, ik maak niet altijd even bewust een beeld. Ik denk vaak van wel, maar regelmatig besef ik pas later wat ik heb willen weergeven. Of wat mij onbewust bezighield. Mijn verbazing en verwondering over het leven in zijn algemeen, de natuurlijke wetmatigheden van de groei van alles wat leeft. Het leven te willen begrijpen en doorgronden is een niet te stuiten drijfveer. Trouwens, hoe meer ik erover te weten kom, hoe meer ik besef dat ik nog zo weinig weet!

Momenten uit zelfonderzoek in de context van de filosofie over de oerkracht, zuiverheid, oorspronkelijkheid van mensen en de dingen die gebeuren, maar ook de natuur. De ontwikkeling van het leven (evolutie) hier en in het universum geef ik vorm.

Misschien dat daarom mensen zeggen dat ik oosterse of Afrikaanse beelden maak. Ik ben nooit in die landen geweest, de beelden ontstaan vanuit mij zelf. Ik maak mijn eigen wereld in deze. Wellicht zal er ergens onbewust een lijntje zitten, maar ik zoek er niet naar.

De kunstenaar
Kunstenaar wordt je niet, dat ben je bij je geboorte.
Het is voor mij een manier van leven en beleven met een enorme drang om daar vorm aan te geven.
En hoewel ik pas op latere leeftijd echt koos voor de kunstenaar in mij, heb ik me van kinds af aan altijd kunstzinnig bezig gehouden op allerlei vlakken.
Zoals met textiel, toneel, schilderen, tekenen, ontwerpen. Heb ook een aantal jaren een eigen grafisch ontwerpbureau gehad.

Voor mij is het beeldhouwen een sublieme uitingsvorm van wat ik innerlijk ervaar. Het is mijn manier, mijn eigenheid die er voor zorgt dat mijn beelden de vorm krijgen die ik er bewust en onbewust aan geef.

Mijn gedachten
Ik voel me zeer verbonden met de aarde en het universum. Vind het fantastisch om daar deel van te mogen uitmaken. Ik vind het leven een grote ontdekkingsreis, waarin we met z’n allen onderweg zijn in een constante voortgaande beweging van bewustzijn. Noem het evolutie.
Er is een natuurlijke drang dat alles wat leeft en elkaar raakt in beweging (trilling) brengt.
Het is een constant voortgaande, oneindige energievorm.
Alles is energie.
Dus ook onze gedachten en onze manier van beleven.

De cirkel
Daarom is de cirkel zo’n mooie vorm! Ik maak er vaak gebruik van. Voor mij is het een symbool voor:  het vrouwelijke, het oneindige, de beweging, maar vooral voor de energie van het denken en voelen. Wij handelen, communiceren en spreken n.a.v. de manier waarop we denken en voelen. Waarop wij in het leven staan.
Wij maken met elkaar de wereld tot wat het nu is.
Wij zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van ons denken.
Ik vind het van groot belang bijvoorbeeld om positief te denken, omdat ook deze energie verspreid wordt over onze wereld en in contact staat onze medemensen en met het universum. De openingen en gaten in mijn ‘gedachtecirkels’ zorgen ervoor dat de energie kan doorstromen.

Een afgeleide van de cirkel is de vorm van
het schild en de vleugel. Ook deze  symbolen gebruik ik regelmatig in mijn beelden. Het schild als vorm van bescherming. De vleugel als symbool van de innerlijke vrijheid. De bezieling


Rieke van der Stoep

Mijn beeldtaal en de geometrie
De tekens die ik op mijn beelden maak noem ik ‘mijn beeldtaal’, mijn ‘gedachte schrift’. Ik zie in ons denken en voelen allerlei patronen. Iedereen heeft zo zijn eigen patroon. Dat maakt de wereld zo kleurrijk, want wat mij betreft mogen al die patronen er zijn.

Sterker nog, daarmee kunnen we aan elkaar groeien. Als we er maar voor open staan. Daarnaast is de geometrie van belang voor mij. De geometrie is een verschijningsvorm die terug te vinden is in alles  wat leeft. Het hele universum, de sterren, de natuur, de bomen, de dieren, het menselijk lichaam, onze cellen, is gevormd volgens de wetten van de geometrische verhoudingen. Ik gebruik deze vormen, omdat ze prachtig zijn op zich, maar ook omdat de energie ervan heel mooi aansluit op wat ik wil vertellen met mijn beeld. Ook blijkt de Geometrie een diepgaande werking op onze geest te hebben. Plato heeft ooit gezegd: Geometrie zal de ziel naar de waarheid leiden.

Het doel
Het doel van de kunst is niet het uiterlijk weer te geven, maar het innerlijk. Ik breng mijn innerlijk naar buiten en maak er beelden van. Kunst is een communicatie vorm waarin het onbewuste naar bewustzijn kan worden getransformeerd. Ons innerlijk is onze echte werkelijkheid.
Onze kwetsbaarheid, maar ook onze kracht verbeeld ik in mijn beelden

Mijn inspiratie
Inmiddels ben ik nu zo’n 15 jaar bezig met deze uitingsvorm. Ik heb ervaren dat mensen erkenning, troost en herkenning vinden in mijn beelden. En dat op zijn beurt ervaar ik weer als een cadeautje, want zo is er een kruisbestuiving gaande in positieve zin. En dat maakt de wereld weer een beetje mooier.De diepere laag van waaruit mijn beelden ontstaan blijken vaak aansluiting te vinden bij de kijker. Er is dan een non-verbale communicatie ontstaan die dieper raakt dan woorden kunnen zeggen.

Ik haal mijn inspiratie uit  alles wat mij beroert.
Dat kan een gesprek zijn of een bijzondere foto.
Een artikel in de krant, of een vlek in het tafelkleed
Soms word ik ’s nachts wakker en dan weet ik ineens wat ik ga maken.
Heb altijd een blocnote met pen op mijn nachtkastje.

Mijn beelden zijn onderweg, in beweging, doen bijv. een stap of laten zich vervoeren. De kwetsbaarheid, maar ook de kracht van de mens beeld ik erin uit.

De beweging ontstaat. Zo zijn ook de boten ontstaan vanuit de gedachte dat je je mee kan laten voeren op de stroom (van het leven)

Het proces van maken
Ik  verwerk vaak stof, hout en of steen in mijn beelden
Bronsgieter, mal uitstoken, vol gieten met hete brons, uithakken, ciseleren, patineren, archiveren, fotograferen, exposeren.
Francais

L’artiste
“On ne devient pas artiste, on nait artiste.”
L’art est pour l’artiste plasticien Rieke van der Stoep une façon de vivre et de ressentir.
La sculpture constitue pour elle une forme d’expression lui permettant d’exprimer parfaitement ce qu’elle ressent au plus profond d’elle-même.
Bien qu’elle n’ait choisi de s’engager dans une voie artistique qu’à un âge déjà "avancé", Rieke s’est toujours passionnée, depuis sa plus jeune enfance, pour l’art sous diverses formes. Elle a ainsi travaillé avec du textile qu’elle a conçu et fabriqué, s’est intéressée et adonnée au théâtre, à la peinture, au dessin, elle a réalisé des décors et a également fait du graphisme.
Rieke a dirigé, pendant un certain nombre d’années, son propre bureau de conception graphique.

Le but de l’art
Rieke estime que le but de l’art n’est pas tant de proposer une expression matérielle que de rendre un vécu interne. L’art lui permet en effet de donner forme à ce qu’elle ressent de l’intérieur au travers de ses sculptures.
Rieke : "L’art est une forme de communication à l’occasion de laquelle l’inconscient peut être modelé en un ressenti palpable. Ce que nous vivons de l’intérieur est notre véritable réalité. J’exprime matériellement notre fragilité mais également notre force par le truchement de mes sculptures."

Les sources d’inspiration de Rieke
Rieke s’étonne et s’émerveille de la vie en général, des règles naturelles qui régissent le développement de tout ce qui vit. L’envie de comprendre, de sonder au plus profond ces principes puis de leur donner forme constitue pour elle une quête perpétuelle. Elle puise son inspiration dans ses propres analyses dans un contexte philosophique touchant aux forces primales, à la pureté, à l’origine de l’humanité et de l’avènement des choses, mais aussi dans la nature. Elle donne forme au développement de la vie (l’évolution) ici-bas et dans l’univers.

Rieke ressent un lien intense avec la terre et l’univers et trouve merveilleux de pouvoir constituer un élément de ceux-ci. Elle voit la vie comme une véritable odyssée dans le cadre de laquelle chacun d’entre nous évolue selon un mouvement de constante progression d’une énergie consciente.

Rieke : "Il existe une impulsion naturelle qui met en mouvement (vibrations) tout ce qui vit et tout ce qui se touche. Il s’agit d’une forme d’énergie infinie en perpétuelle. Tout est énergie. Nos pensées et notre ressenti aussi."

Son “langage sculptural” et la géométrie
Elle appelle les signes qu’elle réalise sur ses sculptures "mon langage sculptural", "mon cahier de pensée". Elle voit en effet dans notre manière de penser et de ressentir toutes sortes de motifs. Mais la géométrie est également importante pour elle.
La géométrie est une réalité que l’on retrouve dans tout ce qui vit.
L’ensemble de l’univers, les étoiles, la nature, les arbres, les animaux, le corps humain, nos cellules prennent forme en vertu des lois gouvernant les rapports géométriques.
Rieke utilise ces formes car elles sont, en elles-mêmes déjà, merveilleuses mais également parce que leur énergie est en parfaite connexion avec ce qu’elle souhaite transmettre au travers de ses sculptures.

Rieke expose dans diverses galeries de renom ainsi que lors de salons consacrés à l’art tant aux Pays-Bas qu’à l’étranger. Elle travaille également sur commande d’entreprises ou de particuliers.


Englisch

The artist
“You don’t become an artist, you’re born an artist”.
For pictorial artist Rieke van der Stoep, artistry is a way of life. To her, sculpting is a sublime utterance of what she experiences in her inner self. Even though she chose to become an artist in her later life, as a child she also engaged in artistic pastimes. She worked with textiles, designing and making clothes, acting, painting, drawing, designing decors. Her attention was drawn to graphics and she owned a graphic design company for some years. Artistic dynamic coach and glassblowing training illustrate her many-sided creativity.

Art as form of expression
Rieke brings her inner self outward and reflects this in her statues. Rieke: “Art is a way of communicating, in which the subconscious can be transformed to conscious. Our inner self is our reality. I depict our vulnerability as well as our strength in my statues”.

Inspiration
Rieke is astonished about life as it is, the natural laws of growth (evolution) of everything that’s alive. To want to understand, to fathom and give shape to this is an unstoppable mainspring. Self-reflection and philosophising on primeval strength, purity, originality of people and what happens in her life inspire her. Rieke feels closely connected to the earth and universe, thinks it’s fantastic to be part of it. She sees life as a voyage of discovery, in which we move forward in a constantly ongoing movement of conscious energy. Rieke says: “There’s a natural impulse that everything that lives and touches each other causes movement (vibration). It’s a constantly ongoing, unending form of energy. Everything is energy. So likewise our thoughts, our way of life and experiences”.

Pictorial language and geometry
She calls the signs she inscribes on her statues her ‘pictorial language, my ‘thought script’. She sees different patterns in our thoughts and feelings , which, for example, symbolise our DNA. Besides this, geometry is important to her. Geometrical shapes can be found in everything that lives. In the universe, the stars, nature, trees, animals, the human body, our cells, you can recognise geometric proportions. Rieke uses these patterns because they are beautiful as they are, but also because their energy connects to what she expresses with her statues. The symbolic eloquence Rieke attributes to this, links to everything she expresses in her work.

The circle
The circle is a constantly recurring shape in Rieke’s work. To her, the circle symbolises femininity, infinity. To her, this is also a form of energy for our thoughts and feelings. Rieke consciously creates openings in a circle, so that, as she puts it, “the energy can flow through freely”.

Acceptance
Rieke has been inspired by the thought  that we should accept  responsibility for our own actions and encumbrances. From this thought she has created several works, in which she shows that every human being does this in his own way.

Together
Rieke thinks that we as people cannot live without each other. “A human being needs a fellow creature to grow. In addition, life is more fun with each other than without”. Her work is testimony to the many different ways and stages of collaboration.

Exhibitions and commissions
Rieke exhibits at various renowned art galleries and art fairs at home in the Netherlands and abroad. She also accepts commissions from corporates and private individuals.
Overzicht beelden 2010 - download pdf
Overzicht beelden 2009 - 2010
- download pdf

Rieke van der Stoep - Beelden in brons - Beschikbaar - galerie de Beeldenstorm
Rieke van der Stoep - beelden in brons 2011 - 2012
download pdf hier>Galerie Rieke van der stoep - Balancing my mind  beeld in brons - galerie de Beeldenstorm

< verkocht

Galerie Rieke van der stoep - Breath beeld in brons - galerie de Beeldenstorm

Balancing my mind  |  < verkocht
Beeld in brons
Rieke van der StoepGalerie Rieke van der stoep - Breath beeld in brons - galerie de Beeldenstorm

Breath  | 
< verkocht
Beeld in brons
Rieke van der StoepRieke van der stoep - de Beeldenstorm galerie beeldentuin

Untie  | 
< verkocht
Beeld in brons
Rieke van der StoepRieke van der stoep - de Beeldenstorm galerie beeldentuin

Futere |  < verkocht
Beeld in brons
Rieke van der Stoep
Rieke van der stoep - de Beeldenstorm galerie beeldentuin

Breath   | 
< verkocht
Beeld in brons
Rieke van der StoepRieke van der stoep - de Beeldenstorm galerie beeldentuin

Purposeful thinking  | 
< verkocht
Beeld in brons
Rieke van der StoepRieke van der stoep - de Beeldenstorm galerie beeldentuin

Shoud   |
< verkocht
Beeld in brons
Rieke van der Stoep


Dare | beeld in brons | Unica | Rieke vd Stoep | Euro 5.400

Dare | beeld in brons | Unica | Rieke vd Stoep | Euro 5.400Dance | beeld in brons | Unica | Rieke vd Stoep |
Verkocht

Dance rieke vd Stoep | Galerie de BeeldenstormLoslaten| beeld in brons | Unica | Rieke vd Stoep | Euro 6.200

Loslaten| beeld in brons | Unica | Rieke vd Stoep | Euro 6.200
Steendraagster II | beeld in brons | Unica | Rieke vd Stoep | Euro 5.200

Steendraagster Rieke vd Stoep beeld in brons
Peer | beeld in brons | Unica | Rieke vd Stoep | Verkocht

Peer | beeld in brons | Unica | Rieke vd Stoep | Euro 5.200

Peer | beeld in brons | Unica | Rieke vd Stoep | Euro 5.200

Peer | beeld in brons | Unica | Rieke vd Stoep | Euro 5.200
Ode at transitoriness | beeld in brons | Unica | Rieke vd Stoep | Verkocht


Ode at transitoriness | beeld in brons | Unica | Rieke vd Stoep | Euro 7.900

Ode at transitoriness | beeld in brons | Unica | Rieke vd Stoep | Euro 7.900It's the other way around | beeld in brons | Unica | Rieke vd Stoep | p.o.r.


It's the other way around | beeld in brons | Unica | Rieke vd Stoep | p.o.r.Thinking Head | beeld in brons | Unica | Rieke vd Stoep | Euro 4.200


thinking head  | beeld in brons | Unica | Rieke vd Stoep | Euro 4.200
Verkocht

Doelbewust - beeld in brons _ Rieke vd Stoep   |  Galerie de Beeldenstorm

Doelbewust beeld in brons | Unica | Rieke vd Stoep
< verkocht


Rieke van der Stoep beeld in brons - galerie de beeldenstorm

< verkocht


Rieke van der Stoep beeld in brons - galerie de beeldenstorm

< verkochtRieke van der Stoep beeld in brons - galerie de beeldenstorm

< verkocht

Rieke van der Stoep beeld in brons - galerie de beeldenstorm

< verkocht


Rieke van der Stoep beeld in brons - galerie de beeldenstorm

< verkocht


Rieke van der Stoep beeld in brons - galerie de beeldenstorm

< verkochtRieke van der Stoep beeld in brons - galerie de beeldenstorm

Rieke van der Stoep beeld in brons - galerie de beeldenstormRieke vd Stoep beelden in brons - sculpture in bronz -- galerie de beeldenstorm

< verkocht

Rieke vd Stoep beelden in brons - sculpture in bronz - mental flow - galerie de beeldenstorm

< verkocht

Rieke vd Stoep beelden in brons - sculpture in bronz - mental flow - galerie de beeldenstorm

< verkochtRieke vd Stoep beelden in brons - sculpture in bronz - mental flow - galerie de beeldenstorm

< verkochtRieke vd Stoep - mental flow - galerie de beeldenstorm


< verkocht


Rieke vd Stoep - mental flow - galerie de beeldenstorm

< verkocht


Rieke vd Stoep - Balance- galerie de beeldenstorm

< verkocht

Landgoed Maple Farm
De Beeldenstorm - Roosendaalsebaan 4
4744 SM Bosschenhoofd (Roosendaal) - Provincie Noordbrabant
Tel nr 0031 (0)165-340333 - email adres NVDBS@freeler.nl